Tvůrčí a efektivní přístup
k problémům
klientů

Vždy vyvíjíme maximální úsilí o dosažení
optimálního řešení. Naším cílem je
maximální ochrana práva a právem
chráněných zájmů klientů.

 

Individuální a profesionální
přístup ke klientům

Ke každému jednotlivému případu
přistupujeme individuálně
a s náležitou péčí.

 

Včasná, rychlá a efektivní
právní pomoc

Naše advokátní kancelář je schopna
přizpůsobit se potřebám našich klientů
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Vysoká úroveň odborných
znalostí
a dlouholetých
zkušeností

Tým naší advokátní kanceláře
disponuje nezbytnými odbornými
znalostmi v daném oboru práva.

Právní služby

Poskytujeme komplexní právní služby v širokém spektru a díky složení našeho právního týmu jsme schopni poskytnout poradenství téměř ve všech právních odvětvích.

Při poskytování právních služeb zachováváme individuální, důvěrný a profesionální přístup ke klientovi a k řešení jeho právní záležitosti. Přitom vždy klademe důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátem.

Za účelem dosažení maximální spokojenosti našich klientů spolupracujeme s odborníky z oblasti daňové, překladatelské, notáři, soukromými exekutory a rovněž znalci zapsanými
v seznamu znalců oprávněnými podávat odborné znalecké posudky.

PRÁVO OBCHODNÍCH
KORPORACÍ

Zakládání společností a družstev, změny ve společnostech a družstvech (změny společenských smluv a stanov, změna členů statutárních orgánů, zvýšení a snížení základního kapitálů, převod obchodních podílů a akcií), řešení vztahu mezi společníky společností.

OBČANSKÉ PRÁVO

Příprava a revize obchodních smluv, příprava dokumentace k zajištění a utvrzení dluhu (zástavní právo, zajišťovací převody práv, uznání dluhu, atd.), převod práv a povinností (smlouvy o postoupení pohledávky, převzetí dluhu, postoupení závazků, atd.)

PRÁVO VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme našim klientům komplexní právní podporu, a to jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejnou zakázku.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

Právo nemovitostí, včetně zřizování věcných práv (věcná břemena, zástavní práva k nemovitostem, atd.), právní vztahy v souvislosti se společenstvím vlastníků jednotek, bytové právo.

RODINNÉ PRÁVO

Poskytování právních služeb ve věcech výživného, rozvodů, péče a styku
s dětmi, opatrovnictví, vypořádání společného jmění manželů.

OCHRANA OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

Poskytování právních služeb pro správce, zpracovatele a subjekty osobních údajů. Zvláště pak příprava smluv pro pověřence pro ochranu osobních údajů, souhlasů se zasíláním obchodních sdělení a poskytováním osobních údajů, revize stávajících obchodních podmínek, školení zaměstnanců.

TRESTNÍ PRÁVO

Komplexní obhajoba v trestním řízení, včetně zastupování v úkonech v přípravném řízení, poradenství při podávání trestních oznámení a jejich vypracování, právní zastoupení poškozených v trestním řízení a uplatňování nároků na náhradu škody.

SPRÁVNÍ PRÁVO

Zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy a samosprávy v přestupkovém řízení (včetně dopravních přestupků), stavebním řízení, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení před živnostenskými úřady a řízení před správními soudy.

Pokud jste spotřebitel, máte právo se v případě vzniku spotřebitelského sporu týkajícího se námi poskytovaných služeb obrátit na Českou advokátní komoru

www.cak.cz

Pomáháme klientům realizovat jejich cíle.

Advokátní kancelář KLATOVSKÝ & SVATOŇ působí v České republice jako univerzální advokátní kancelář se zkušenými advokáty s praxí v oblasti tuzemské i mezinárodní advokacie. Mezi právní obory, na které se naše kancelář specializuje patří zejména korporátní právo, oblast fúzí a akvizic, smluvní právo, právo duševního vlastnictví, pracovní právo, rodinné právo, sporová agenda a další.

CENY PRÁVNÍCH SLUŽEB

Při stanovení cen našich právních služeb upřednostňujeme individuální přístup ke každému klientovi. Ceny sjednáváme dohodou podle věcné a časové náročnosti věci, s přihlédnutím k sazbám dle advokátního tarifu. Cena služeb může být dohodnuta v hodinové sazbě, pevné sazbě nebo jako podílová odměna. Pokud není s klientem dohodnuto jinak, jsou ceny stanoveny ve výši sazeb podle advokátního tarifu. Při déle trvající spolupráci nabízíme zvýhodněné sazby cen formou měsíčního paušálu.

ŠKOLENÍ A WORKSHOPY

Poskytujeme školení a workshopy v souvislosti s novou právní úpravou, přizpůsobená potřebám obchodních společností, státní správy, samosprávy a podnikatelů.

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

Poskytujeme službu úschovy finančních prostředků, listin, cenných papírů nebo kódů SW (escrow – source code).

Advokáti

Jakub Klatovský

Jakub Klatovský je advokátem a partnerem advokátní kanceláře KLATOVSKÝ & SVATOŇ. V advokacii působí již od roku 2010 a od roku 2014 působí jako advokát. Ve své praxi poskytuje právní služby v oblasti občanského, korporátního i správního práva včetně zastupování klientů před soudy či správními orgány. Jakub Klatovský se dále zaměřuje na oblast práva veřejných zakázek a vztahů PPP, na problematiku rodinného a pracovního práva, práva ochrany osobních údajů, ochranu práv duševního vlastnictví, veřejné podpory a na problematiku poskytování dotací z Evropských fondů. Hovoří plynně anglicky.

Michal Svatoň

Michal Svatoň je advokátem a partnerem advokátní kanceláře KLATOVSKÝ & SVATOŇ. V advokacii působí od roku 2010 a od roku 2015 působí jako advokát. Ve své praxi se zaměřuje především na oblast občanského práva, zejména závazkového práva, práva nemovitostí a bytového práva. Michal Svatoň má dále rozsáhlé zkušenosti z poskytování právních služeb v oblasti práva obchodních společností, včetně přeměn obchodních společností. V rámci své praxe se Michal Svatoň podílel na M&A (Mergers And Acquisitions) projektech a má bohaté zkušeností se zajišťováním právních prověrek společností a s přípravou M&A projektů. V neposlední řadě se Michal Svatoň zaměřuje na spornou agendu, zejména pak zastupování klientů v soudních řízeních. Hovoří plynně anglicky.

Novinky

Požadavek na minimální objem palivové nádrže autobusů jako bezdůvodná překážka hospodářské soutěže

| Nezaradené | No Comments

Nejvyšší soud České republiky v rozsudku ze dne 23. 2. 2022, č.j.: 6 As 295/2020-143, konstatoval, že zvýhodnění (konkurenční výhoda) nebo znevýhodnění (překážka hospodářské soutěže) určitých dodavatelů stanovením konkrétní zadávací podmínky je přípustné pouze tehdy, je-li odůvodněné a opírá-li se o legitimní potřebu zadavatele (§ 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Pouze v případě jednoduché…

Změna sídla naší advokátní kanceláře

| Nezaradené | No Comments

Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vám tímto oznámit změnu sídla naší advokátní kanceláře – KLATOVSKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář, s.r.o. Advokátní kancelář sídlí od 1. 8. 2022 na adrese Vinohradská 2133/138, 130 00 Praha 3 – Vinohrady ve třetím patře. Budeme se těšit na Vaši případnou návštěvu v nových prostorách na výše uvedené adrese.

Použití jednacího řízení bez uveřejnění z důvodu nepodání nabídek

| Nezaradené | No Comments

Nejvyšší soud České republiky v rozsudku ze dne 23. 2. 2022, č.j.: 6 As 295/2020-143, konstatoval, že zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění z důvodu nepodání nabídek v původním zadávacím řízení [§ 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek], pokud nepodání nabídek dodavateli nezpůsobil svým nezákonným postupem (např. nezákonným nastavením zadávacích podmínek). Pro…

Právo veřejných zakázek a koncesí

| Nezaradené | No Comments

Mezi stěžejní právní specializace advokátní kanceláře KLATOVSKÝ & SVATOŇ patří zejména právo veřejných zakázek a koncesí. Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství jak zadavatelům v otázkách administrace zadávacích řízení, přípravy zadávacích a smluvních podmínek, zastupování v správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo při odborné právní analýze jednotlivých otázek spojených se zadávacími řízeními, tak i dodavatelům při přípravě nabídek do…

Všechny novinky

Kontaktujte nás

Vinohradská 2133/138,
130 00 Praha 3, Vinohrady

Tel.: 223016897
E-mail: office@klatovskysvaton.cz
www.klatovskysvaton.cz