Nový přestupkový zákon

By 15. června 2017Tematické příspěvky

Dne 1. července 2017 nabude účinnosti nový přestupkový zákon (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) a zákon o některých přestupcích (zákon č. 251/2016 Sb.). Nová právní úprava přináší sjednocení právní terminologie a zejména právní úpravy odpovědnosti za správní delikty fyzických osob, právnických osoba a podnikajících fyzických osob do jednoho právního předpisu.

Podstatnou novinkou je hrozící postih fyzických osob, které zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za tento přestupek je stanovena pokuta ve výši 10 000 Kč a za opakované spáchání tohoto přestupku potom 15 000 Kč.

Dle důvodové zprávy je účelem zakotvení výše uvedené skutkové podstaty přestupku mezi přestupky proti veřejnému pořádku zajištění ochrany zájmu na udržení vážnosti a autority orgánů veřejné moci, jednajících prostřednictvím příslušných úředních osob, ať už se jedná o policisty, zaměstnance obecních úřadů či pracovníky úřadu práce, sociálních odborů apod. Nová skutková podstata bude mimo jiného směřovat na dosud obtížně řešitelné jednání některých řidičů, kteří za účelem zdržení úředních úkonů (či jako prostředek pomsty úřední osobě) nepravdivě obviní úředníka či policistu z ovlivnění alkoholem či jiného závadného jednání, aby se vyhnuli kontrole, jinému úkonu či pouze obstruovali. Daná skutková podstata je speciální vůči přestupku ublížení na cti, rozdíl je v objektu přestupku, kdy objektem přestupku ublížení na cti je osobnost člověka, a nikoli řádný výkon veřejné moci.