Národní elektronický nástroj pro vybrané zadavatele od 1.7.2018 a jeho plošný nástup od 18.10.2018

V souladu s usnesením vlády č. 467 ze dne 21.6.2017 bude od 1.7.2018 pro ústřední orgány státní správy a jejich podřízené orgány a organizace zavedena plošná elektronická komunikace prostřednictvím národního elektronického nástroje pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí (dále jen „NEN“) a veškerou komunikaci při zadávání veřejných zakázek (včetně probíhajících zakázek) bude nutné vést elektronicky. Tato povinnost se vztahuje na zadávání veřejných zakázek v rozsahu seznamu komodit definovaných přílohou výše citovaného usnesení vlády (např. kancelářská technika, spotřební materiál, počítače, mobilní telefony, kancelářské potřeby atd.) a pro tyto komodity nelze požádat o udělení výjimky.

Povinné používání NEN se k výše uvedenému datu nebude vztahovat na zadavatele, kteří do 30.6.2018 požádají o udělení výjimky z povinného používání NEN, a to do doby, než bude o jejich žádosti rozhodnuto a s tím, že v případě zamítnutí žádosti vznikne předmětná povinnost prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po datu rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z povinného používání NEN předkládá zadavatel ke schválení vládě a měla by obsahovat odůvodnění přidané hodnoty, kterou zadavatel získá při využívání jiného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek než NEN, a to z hlediska funkčního a finančního.

Současně se tato povinnost nevztahuje na veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení, které bylo zahájeno před 1.7.2018 v jiném elektronickém nástroji, a to včetně zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému po dobu trvání rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému v případě, že zadávací řízení na uzavření rámcové dohody nebo zavedení dynamického nákupního systému bylo zahájeno před 1.7.2018.

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek bude od 18.10.2018 zavedena plošná elektronická komunikace prostřednictvím NEN pro všechny ostatní zadavatele. Dle pravidel systému používání NEN mají být zadavatelé povinni zadávat jeho prostřednictvím i veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne částku 500.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Mgr. Jakub Klatovský, advokát a partner

KLATOVSKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář, s.r.o.