Navýšení poplatku za přijetí podání do katastru nemovitostí od 1. 1. 2020

By 2. ledna 2020Nezaradené

Dne 1. 1. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, kterým se mění mimo jiné i položka 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Citovanou novelou zákona o správních poplatcích došlo k navýšení poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z částky 1.000,- Kč na 2.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že téměř veškeré zápisy na katastru nemovitosti jsou realizovány prostřednictvím vkladového řízení, je nezbytné na uvedenou změnu pamatovat a při podání návrhu na vklad uhradit správní poplatek ve správné výši.

Obdobně pak došlo k navýšení poplatku za přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám k uložení do sbírky listin nebo přijetí dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci k uložení do sbírky listin z částky 500,- Kč na 1000,- Kč.

V poslední řadě je nutné uvést, že došlo k navýšení poplatku za přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely z částky 1000,- Kč za každý návrh nejvýše v úhrnu 10000,- Kč nově na částku 2 000 Kč za každý návrh nejvýše v úhrnu Kč 20 000,- Kč.

Důvodem pro navýšení správních poplatků má být dorovnání inflace za předchozí období, kdy byly poplatky naposledy navýšeny, a současně má být důvodem celkové navýšení nákladů na vedení správního řízení.