NS: Ke splatnosti nedoplatku za služby

By 21. dubna 2020Nezaradené

Nejvyšší soud se v rozsudku ze dne 15.10.2018, sp. zn. 26 Cdo 312/2018, zabýval situací, kdy nájemce žalobou požadoval, aby mu pronajímatel řádně předložil vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, jelikož vyúčtování, které nájemci předložil pronajímatel v minulosti, mělo být v rozporu s nájemní smlouvou a právními předpisy.

Soud prvního stupně žalobu zamítl, jelikož dle jeho posouzení není oprávněn posuzovat, zda vyúčtování služeb bylo v souladu se zákonem. Odvolací soud dal soudu prvního stupně za pravdu, když konstatoval, že nájemce se může uvedeného domáhat pouze v rámci žaloby o zaplacení přeplatku na službách.

Nejvyšší soud rozsudek prvoinstanční i odvolací zrušil, když s ohledem na svou ustálenou soudní judikaturu konstatoval, že podmínkou splatnosti nedoplatku za služby je skutečnost, že vyúčtování musí být řádné (tj. v souladu s předpisy jej regulujícími). Pronajímatel tedy musí předložit vyúčtování znovu a řádně. V neposlední řadě Nejvyšší soud konstatoval, že posouzení odvolacího soudu, že domáhat se předložení vyúčtování pouze v rámci žaloby o zaplacení přeplatku, je zcela nesprávné.