Možnost nařídit prodej jednotky problémového vlastníka

By 15. října 2020Nezaradené
Zákonem č. 163/2020 Sb., došlo mimo jiné k zásadním změnám v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nejvíce diskutovanou změnou občanského zákoníku bylo zrušení části ustanovení § 2239 občanského zákoníku, zakázaná ujednání u nájmu bytu, kdy nově pronajímatel může po nájemci v nájemní smlouvě stanovit smluvní pokutu. Méně diskutovanou, avšak obdobně zásadní otázkou, je pak novela ustanovení § 1184 občanského zákoníku, vztahující se k možnosti vlastníka nebo osoby odpovědné za správu domu podat návrh k soudu k nařízení prodeje jednotky vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek. V případě citovaného ustanovení došlo v právní úpravě k následujícím změnám.
Jednak se změnil okruh osob oprávněných podat návrh soudu. Nově je oprávněna k podání návrhu pouze osoba odpovědná za správu domu a s podáním návrhu musí současně vyslovit souhlas většina všech vlastníků jednotek. Předně se však změnily podmínky, za kterých lze návrh k soudu podat. Nově lze návrh k soudu podat v případě, že i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu porušuje vlastník jednotky své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek. Předně k podání návrhu již není nezbytná existence předchozího pravomocné rozhodnutí soudu. Nyní postačí před podáním návrhu soudu zaslat dotčenému vlastníkovi výstrahu, aby se vlastník porušování povinností zdržel, popřípadě aby následky porušování povinností odstranil. Ve výstraze musí být vlastníkovi stanovena přiměřená lhůta k nápravě, nejméně však 30 dnů.
Lze uzavřít, že novela citovaného ustanovení přinesla výrazně vyšší míru flexibility pro řešení případů, kdy jeden z vlastníků jednotek svým jednáním podstatně omezuje nebo znemožňuje výkon práv ostatních vlastníků jednotek. Významnou úlevou pro vlastníky jednotek pak jistě bude odstranění podmínky existence předchozího pravomocného rozhodnutí, které nařízení prodeje jednotky nadmíru prodlužovalo. Posouzení, zda došlo k naplnění podmínek dle předmětného ustanovení pak bude ležet na soudu, který bude rozhodovat o návrhu na nařízení prodeje jednotky. Ochranu dotčeného vlastníka s ohledem na práva ostatních vlastníku jednotek pak vnímáme jako dostatečnou.