Snížení administrativní zátěže zadavatelů a dodavatelů při zadávání veřejných zakázek

By 19. října 2020Nezaradené

Na základě návrhu Ministerstva pro místní rozvoj na změnu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, by mělo dojít začátkem roku 2021 ke snížení administrativní zátěže zadavatelů při zpřístupňování dokumentace o zadávacím řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zadavatelům by mělo být nově umožněno poskytovat dokumentaci prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje (například zadávací dokumentace, výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení). Takto uveřejněné či zaslané dokumenty jsou archivovány přímo v elektronickém nástroji, a proto k nim může mít Úřad pro ochranu hospodářské soutěže při součinnosti ze strany zadavatele přímý přístup.

Současně má dojít k odstranění povinnosti zadavatele uzavírat smlouvu v rámci elektronické formy komunikace a vyžadovat originály dokladů prokazujících kvalifikaci před uzavřením smlouvy, zejména v případech, kdy by takový postup představoval nadměrnou administrativní zátěž.

Máme za to, že snižování administrativní zátěže na straně zadavatelů a dodavatelů prostřednictvím odstranění dnes již překonaných formálních postupů, u kterých praxe zcela jednoznačně prokázala z pohledu zadávání veřejných zakázek jejich celkovou nekoncepčnost a neefektivitu, lze považovat rozhodně za správný.  Výše uvedený návrh Ministerstva pro místní rozvoj lze tedy přivítat a věřit, že tak dojde k celkovému zrychlení procesu zadávání veřejných zakázek při současném snížení finančních nákladů na straně zadavatelů i dodavatelů.