Právo veřejných zakázek a koncesí

By 20. října 2021Nezaradené

Mezi stěžejní právní specializace advokátní kanceláře KLATOVSKÝ & SVATOŇ patří zejména právo veřejných zakázek a koncesí. Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství jak zadavatelům v otázkách administrace zadávacích řízení, přípravy zadávacích a smluvních podmínek, zastupování v správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo při odborné právní analýze jednotlivých otázek spojených se zadávacími řízeními, tak i dodavatelům při přípravě nabídek do zadávacích řízení nebo při zastoupení v rámci námitkového řízení, případně správního řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Tým advokátní kanceláře při právním poradenství v oblasti práva veřejných zakázek využívá svých dlouholetých praktických znalostí a rozmanitých zkušeností spojených s administracemi zadávacích řízení, kontrolou zadávacích podmínek a souvisejícím dohledem nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek.

Naše advokátní kancelář má rovněž bohaté zkušenosti v oblasti kontroly zadávacích řízení v rámci dotačních programů, ke kterým je schopna klientům díky svým zkušenostem nabídnout komplexní právní analýzu a zastoupení v otázkách spojených s případnými pochybnostmi o správnosti postupu ze strany poskytovatelů dotací.

V současné době lze sledovat, že při přípravě zadávacích podmínek bývá ze strany běžných administrátorů zadávacích řízení často opomíjené správné a vhodné nastavení obchodních podmínek pro plnění předmětu zadávacího řízení. Naše advokátní kancelář má za to, že kvalitní a vyvážené nastavení obchodních podmínek pro plnění veřejných zakázek, ať už se jedná o stavební práce, outsourcing IT služeb, nakládání s odpady nebo dodávku licencí, je nanejvýš vhodné svěřit zkušenému týmu právních odborníků, kteří mají jednak zkušenost se samotným procesem zadávacího řízení a vedle toho praktickou zkušenost a právní znalosti nutné pro přípravu takových obchodních podmínek, aby konkrétní předmět zadávacího řízení mohl být dodavatelem realizován za předem dohodnutých podmínek bez zbytečného a opakovaného uzavírání dodatků, kterými je následně nezbytné a často v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, smluvní podmínky měnit.

Hlavní právní služby advokátní kanceláře v právu veřejných zakázek a koncesí

  • administrace zadávacích řízení
  • právní poradenství při přípravě zadávacích podmínek
  • právní poradenství při publikaci veřejných zakázek, včetně elektronických nástrojů (např. NEN)
  • příprava obchodních podmínek a návrhů smluv
  • zastupování v námitkovém řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek
  • zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • zastupování před Krajským soudem v Brně v souvislosti se správní žalobou proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Zadávací řízení nemusí být pro zadavatele ani dodavatele díky správně zvolené právní podpoře advokátní kanceláře KLATOVSKÝ & SVATOŇ nadbytečným administrativním problémem. Pro zajištění právních služeb ve Vámi zvolené oblasti neváhejte kontaktovat tým naší advokátní kanceláře.