K přechodu dluhů souvisejících s jednotkou na kupujícího při jejím prodeji

By | Nezaradené

Dne 1. července 2020 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku č. 163/2020 Sb., která explicitně stanoví, že při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li…

Přečtěte si více

K nejlepšímu zájmu dítěte při ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody jeho rodiči

By | Nezaradené

Ústavní soud se v nálezu ze dne 14. dubna 2020, sp.zn.: IV. ÚS 950/19, zabýval posouzením, zda je spravedlivé uložit nepodmíněný trest odnětí svobody pachateli v případě, že je otcem nezletilého dítěte, které je odkázáno na jeho výživu a odsouzením pachatele dojde ke zhoršení poměrů dítěte. Soud prvního stupně z tohoto důvodu uložil pachateli podmíněný trest pod zákonnou hranicí, aby mohl nadále zaopatřovat…

Přečtěte si více

NS: Ke splatnosti nedoplatku za služby

By | Nezaradené

Nejvyšší soud se v rozsudku ze dne 15.10.2018, sp. zn. 26 Cdo 312/2018, zabýval situací, kdy nájemce žalobou požadoval, aby mu pronajímatel řádně předložil vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, jelikož vyúčtování, které nájemci předložil pronajímatel v minulosti, mělo být v rozporu s nájemní smlouvou a právními předpisy. Soud prvního stupně žalobu zamítl, jelikož dle jeho posouzení není oprávněn posuzovat, zda vyúčtování…

Přečtěte si více

NS: K použití trestního oznámení jako důkazu

By | Nezaradené

Nejvyšší soud ve své poslední sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 10/2019 zveřejnil stanovisko pod sp.zn.: Tpjn 300/2019, ve kterém se obsáhle vyjadřuje k praktice používání trestních oznámení jako důkazů v soudních řízeních.   Nejvyšší soud předně sděluje, že trestní oznámení může sloužit jako důkaz jen o okolnostech, za nichž bylo toto oznámení podáno, např. kdy, kde, kdo, s kým,…

Přečtěte si více

ÚS: Ochrana spotřebitele u smluv uzavíraných na dálku

By | Nezaradené

Ústavní soud se v nálezu sp.zn.: II. ÚS 78/19, ze dne 24. ledna 2020, zabýval situací, kdy stěžovatel si objednal službu spočívající v zajištění korektury diplomové práce, s tou následně nebyl spokojen, proto se rozhodl odstoupit od smlouvy a odměnu za provedení korektury podnikateli, u kterého si korekturu objednal, nezaplatil. Podnikatel se následně žalobou domáhal uhrazení ceny poskytnuté služby. Okresní…

Přečtěte si více

Novela zákoníku práce

By | Nezaradené

Vláda České republiky dne 2. ledna 2020 předložila Poslanecké sněmovně novelu zákoníku práce, která v oblasti pracovního práva přináší řadu novot, mezi nejdůležitější však patří zavedení institutu sdíleného pracovního místa a změnu způsobu výpočtu dovolené pro zaměstnance. Zavedení sdíleného pracovního místa do českého právního řádu znamená, že zaměstnavatel může určit, že o jedno pracovní místo se může dělit více zaměstnanců. V praxi…

Přečtěte si více

Navýšení poplatku za přijetí podání do katastru nemovitostí od 1. 1. 2020

By | Nezaradené

Dne 1. 1. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, kterým se mění mimo jiné i položka 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Citovanou novelou zákona o správních poplatcích došlo k navýšení poplatku za přijetí návrhu na zahájení…

Přečtěte si více

ÚS: K právu dítěte být slyšeno

By | Tematické příspěvky

Ústavní soud se v nálezu ze dne 9. října 2019, sp.zn.: IV. ÚS 1002/19, zabýval situací, kdy matka v řízení před obecnými soudy požadovala změnu příjmení svého nezletilého syna. V rámci řízení nebyl vůbec vyslechnut nezletilý ani nebyl jinak zjištěn jeho názor na navrhovanou změnu příjmení, ačkoliv v době vydání rozhodnutí mu bylo 7 let. Ústavní soud upozornil na článek…

Přečtěte si více

NS: K nepřiměřené délce řízení týkající se styku s dítětem

By | Tematické příspěvky

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku ze dne 12. 6. 2019, sp.zn.: 30 Cdo 2995/2017, zabýval posouzením, za jakých okolností se předpokládá nepřiměřeně dlouhá doba řízení v případě, že předmětem řízení je úprava styku s dítětem, a vznikne tak účastníkům řízení nárok na přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné…

Přečtěte si více