Právo veřejných zakázek a koncesí

By | Nezaradené

Mezi stěžejní právní specializace advokátní kanceláře KLATOVSKÝ & SVATOŇ patří zejména právo veřejných zakázek a koncesí. Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství jak zadavatelům v otázkách administrace zadávacích řízení, přípravy zadávacích a smluvních podmínek, zastupování v správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo při odborné právní analýze jednotlivých otázek spojených se zadávacími řízeními, tak i dodavatelům při přípravě nabídek do…

Přečtěte si více

Rodinné právo

By | Nezaradené

KLATOVKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář poskytuje v oblasti rodinného práva služby spojené především se zastupováním v rozvodovém řízení, úpravou styku rodičů s dětmi, stanovením výše výživného, vypořádáním společného jmění manželů a jeho úpravou, včetně služeb spojených s uspořádáním majetku pro případ smrti. Tým advokátní kanceláře zajišťuje právní ochranu a zájmy klientů s vědomím, že se v otázkách klientů jedná vždy o citlivé životní situace, při…

Přečtěte si více

Náhrada újmy dle novely zákoníku práce

By | Nezaradené

Od 1. 1. 2021 nastávají v pracovním právu díky novely č. 285/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, i změny v oblasti náhrady újmy. Novinkou je především stanovení jednorázové náhrady nemajetkové újmy manžela, partnera, dítěte, rodiče a dalších osob v poměru rodinném nebo obdobném, které při zvlášť závažném…

Přečtěte si více

Snížení administrativní zátěže zadavatelů a dodavatelů při zadávání veřejných zakázek

By | Nezaradené

Na základě návrhu Ministerstva pro místní rozvoj na změnu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, by mělo dojít začátkem roku 2021 ke snížení administrativní zátěže zadavatelů při zpřístupňování dokumentace o zadávacím řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zadavatelům by mělo být nově umožněno poskytovat dokumentaci prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje (například zadávací dokumentace, výzva k podání nabídek ve zjednodušeném…

Přečtěte si více

Možnost nařídit prodej jednotky problémového vlastníka

By | Nezaradené

Zákonem č. 163/2020 Sb., došlo mimo jiné k zásadním změnám v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nejvíce diskutovanou změnou občanského zákoníku bylo zrušení části ustanovení § 2239 občanského zákoníku, zakázaná ujednání u nájmu bytu, kdy nově pronajímatel může po nájemci v nájemní smlouvě stanovit smluvní pokutu. Méně diskutovanou, avšak obdobně zásadní otázkou, je pak novela…

Přečtěte si více

K přechodu dluhů souvisejících s jednotkou na kupujícího při jejím prodeji

By | Nezaradené

Dne 1. července 2020 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku č. 163/2020 Sb., která explicitně stanoví, že při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li…

Přečtěte si více

K nejlepšímu zájmu dítěte při ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody jeho rodiči

By | Nezaradené

Ústavní soud se v nálezu ze dne 14. dubna 2020, sp.zn.: IV. ÚS 950/19, zabýval posouzením, zda je spravedlivé uložit nepodmíněný trest odnětí svobody pachateli v případě, že je otcem nezletilého dítěte, které je odkázáno na jeho výživu a odsouzením pachatele dojde ke zhoršení poměrů dítěte. Soud prvního stupně z tohoto důvodu uložil pachateli podmíněný trest pod zákonnou hranicí, aby mohl nadále zaopatřovat…

Přečtěte si více

NS: Ke splatnosti nedoplatku za služby

By | Nezaradené

Nejvyšší soud se v rozsudku ze dne 15.10.2018, sp. zn. 26 Cdo 312/2018, zabýval situací, kdy nájemce žalobou požadoval, aby mu pronajímatel řádně předložil vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, jelikož vyúčtování, které nájemci předložil pronajímatel v minulosti, mělo být v rozporu s nájemní smlouvou a právními předpisy. Soud prvního stupně žalobu zamítl, jelikož dle jeho posouzení není oprávněn posuzovat, zda vyúčtování…

Přečtěte si více

NS: K použití trestního oznámení jako důkazu

By | Nezaradené

Nejvyšší soud ve své poslední sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 10/2019 zveřejnil stanovisko pod sp.zn.: Tpjn 300/2019, ve kterém se obsáhle vyjadřuje k praktice používání trestních oznámení jako důkazů v soudních řízeních.   Nejvyšší soud předně sděluje, že trestní oznámení může sloužit jako důkaz jen o okolnostech, za nichž bylo toto oznámení podáno, např. kdy, kde, kdo, s kým,…

Přečtěte si více

ÚS: Ochrana spotřebitele u smluv uzavíraných na dálku

By | Nezaradené

Ústavní soud se v nálezu sp.zn.: II. ÚS 78/19, ze dne 24. ledna 2020, zabýval situací, kdy stěžovatel si objednal službu spočívající v zajištění korektury diplomové práce, s tou následně nebyl spokojen, proto se rozhodl odstoupit od smlouvy a odměnu za provedení korektury podnikateli, u kterého si korekturu objednal, nezaplatil. Podnikatel se následně žalobou domáhal uhrazení ceny poskytnuté služby. Okresní…

Přečtěte si více